Organizaciona kultura kao činilac konkurentnosti preduzeća u tranzicionim uslovima - Osvrt na organizacionu kulturu kao činilac konkurentnosti preduzeća u Srbiji i AP Vojvodini -

Main Article Content

Valentina Ivanić

Article Details

Issue
Section
Book